Glamsbjerg Biograf - Vedtægter
topbar
top
  Oversigt   Program   Cafe   Leje   Medlemside   Kontakt   Afbestilling   Reklamer
Find vej * Bestyrelse * Vedtægter * Venner
bottom
top


Vedtægter for Glamsbjerg Biografforening

 1. Navn
  Glamsbjerg Biografforening.

 2. Hjemsted
  Foreningen har til huse i Glamsbjerg Kulturcenter.

 3. Formål
  Biografforeningen er en almennyttig kulturel forening, hvis formål udelukkende er at formidle gode film til almen oplysning og oplevelse for borgere og institutioner i lokalområdet. Foreningen skal i denne sammenhæng ligeledes bestræbe sig på, at lave arrangementer inden for foreningens virkeområde for forskellige grupper i samme lokalområde.

 4. Medlemmer
  Alle interesserede kan blive medlem af foreningen. Foreningens medlemmer hæfter ikke for eventuel gæld i foreningen. Ved ud-trædelse af foreningen kan der ikke gøres krav gældende om udbetaling af andel af foreningens eventuelle formue.

 5. Generalforsamling
  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Alle foreningens medlemmer har ret til at stemme på generalforsamlingen ved personligt fremmøde. Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden d. 15. marts og indkaldes senest 14 dage før afholdelsen.

 6. Dagsorden
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.

 7. Forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 8. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne nåpr mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

 9. Bestyrelsen
  Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er valgt for 2 år, suppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted. På lige årstal afgår 3 medlemmer og på ulige årstal afgår 2 medlemmer. Der føres protokol på bestyrelsesmøderne og denne underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Ved forfald blandt en af disse indtræder næstformanden sammen med en af bestyrelsens øvrige medlemmer.

 10. Foreningens regnskabsår
  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 11. Vedtægtsændring, opløsning
  Til beslutning om vedtægtsændring kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Til beslutning om foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger. Ved eventuel opløsning af foreningen skal foreningens aktiver realiseres på en sådan måde, at de helt og fuldt kommer kommunens borgere til gode ved gennemførelse af kulturelle aktiviteter forvaltet af Glamsbjerg Bibliotek.

  Vedtaget på generalforsamlingen den: 9. marts 2017
bottom
top
Nyhedsbrev
Medlem af biograf foreningen benyt da venligst medlemssiden
bottom

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content